Posledná aktualizácia: September 2023

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania tvojich osobných údajov pri návšteve a používaní našej aplikácie waterdrop® Hydration. Jej cieľom je informovať ťa o tvojich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako ťa chráni zákon.

Naše všeobecné zásady ochrany osobných údajov, ktoré konkrétne opisujú naše zásady a postupy pri zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní tvojich osobných údajov (zhromaždených pri používaní našej webovej stránky, pri záujme o naše produkty alebo pri nákupe ako zákazník), nájdeš na adrese: https://waterdrop.sk/pages/zasady-ochrany-osobnych-udajov

 

Controller

I. Názov a kontaktné údaje
Prevádzkovateľom v zmysle GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov a iných právnych predpisov o ochrane údajov je:

Waterdrop Microdrink GmbH
Erika-Krenn Promenade 15
1100 Vienna
Austria
Email: info@waterdrop.com

 

II. Úradník pre ochranu údajov
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov a uplatňovania vašich práv (pozri bod XIX) sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@waterdrop.com alebo poštou na vyššie uvedenú adresu s dodatkom "attn. data protection officer".

 

III. Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba"). Patria sem individuálne údaje o osobných alebo faktických okolnostiach, ako je meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa alebo zdravotné údaje (napr. informácie o súčasných alebo chronických ochoreniach, intoleranciách, alergiách, hladine cukru v krvi). Na druhej strane, informácie, pri ktorých nemôžeme určiť spojenie s vašou osobou (alebo tak môžeme urobiť len s neprimeraným úsilím), nie sú osobnými údajmi.

 

IV. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje našich používateľov zhromažďujeme a používame zásadne len v rozsahu potrebnom na poskytovanie funkčnej aplikácie waterdrop® Hydration a na poskytovanie našich služieb s jej obsahom. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie našich služieb, na informovanie o novinkách a ponukách, na zodpovedanie vašich otázok a na prevádzku a zlepšovanie našej aplikácie waterdrop® Hydration App.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov sa vykonáva len na základe príslušného právneho základu v zmysle GDPR, napr. po udelení súhlasu. Ďalšie podrobnosti o rôznych operáciách spracovania nájdete nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov v rámci príslušného spracovania.

Vaše osobné údaje sa nepoužívajú na žiadne iné účely. Bez vášho súhlasu sa vaše osobné údaje nebudú prenášať tretím stranám ani používať na reklamné účely, s výnimkou prípadov opísaných nižšie, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť údaje zverejniť.

 

V. Právny základ spracúvania osobných údajov
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na operácie spracovania osobných údajov, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade spracúvania údajov o zdravotnom stave sa výslovný súhlas získava v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (napr. zaškrtnutím políčka alebo výberom technických nastavení).

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (napr. objednávka našich produktov), slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej naša spoločnosť podlieha (napr. účtovná povinnosť), ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany (napr. prevencia podvodov, priama reklama, bezpečnosť IT) a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, ako právny základ spracúvania slúži čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

 

VI. Vymazanie údajov a doba uchovávania
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Ukladanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach Únie, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa tiež zablokujú alebo vymažú, ak uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné pokračovať v uchovávaní údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration

Ak chcete využívať obsah a služby, ktoré ponúkame v aplikácii waterdrop® Hydration, je potrebné na tento účel poskytnúť osobné údaje. Podrobnosti nájdete nižšie v popise konkrétnych postupov spracovania údajov.

 

VII. Registrácia
Podmienkou používania aplikácie waterdrop® Hydration je členstvo používateľa v Klube waterdrop® (pozri bod 5.3. Podmienok používania aplikácie waterdrop® Hydration). Členstvo je bezplatné.

Môžete sa zaregistrovať priamo v aplikácii waterdrop® Hydration a vytvoriť si účet v Klube waterdrop®. Počas registrácie v aplikácii waterdrop® Hydration budete požiadaní o súhlas s podmienkami používania aplikácie waterdrop® Hydration, ako aj s podmienkami používania aplikácie waterdrop® Hydration a o súhlas s povinnými operáciami spracovania údajov (pozri bod X.b.). Tieto operácie spracovania sú potrebné na to, aby sme mohli poskytovať funkcie aplikácie waterdrop® Hydration App (najmä výpočet osobného hydratačného cieľa a sledovanie hydratácie). Ak nechcete udeliť svoj povinný súhlas, nemôžeme vám bohužiaľ ponúknuť služby aplikácie waterdrop® Hydration.

Pri registrácii v aplikácii waterdrop® Hydration budete požiadaní o zadanie svojho mena a priezviska, e-mailovej adresy, hesla a o výber svojho Klubu waterdrop®. Pri vytváraní účtu tieto požadované údaje zadáte do vstupnej masky, prenesú sa k nám a uložia sa.

Tieto údaje používame na to, aby sme vám umožnili používať aplikáciu waterdrop® Hydration a poskytovať súvisiace výhody a obsah. Osobné údaje, ktoré zverejníte v rámci procesu registrácie, sa spracúvajú na účely overenia používateľa, správy používateľského profilu, vytvárania, správy a aktualizácie údajov.

Spracúvanie vašich osobných údajov v rámci registrácie je založené na plnení zmluvy (podmienky používania aplikácie waterdrop® Hydration) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj na oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (podpora používateľov).

Údaje spracúvané na účely vytvárania, správy a aktualizácie kmeňových údajov z aktuálneho členstva v Klube waterdrop® sa spravidla uchovávajú počas trvania aktuálneho členstva v Klube waterdrop®. Po ukončení členstva sa uchovávajú len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na platné právne ustanovenia alebo povinnosti uchovávania.

 

VIII. Klub Waterdrop®
Členovia Klubu waterdrop® môžu nielen používať aplikáciu waterdrop® Hydration, ale aj získavať exkluzívne ponuky a výhody, ako sú napríklad Klubové poukážky, zbierať body, ktoré možno vymeniť za odmeny, napríklad za jedinečné a kvalitné príslušenstvo pri objednávaní produktov, a zúčastňovať sa exkluzívnych súťaží a výziev. Účet vám tiež umožňuje spravovať vaše adresy a prezerať históriu nákupov a objednávok. Viac informácií nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach, waterdrop® KLUB, ktoré sú k dispozícii na https://www.waterdrop.sk/pages/terms-conditions.

Počas vášho členstva v Klube waterdrop® zhromažďujeme ďalšie údaje, keď používate svoj účet buď prostredníctvom našej webovej stránky, alebo prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration (bez ohľadu na to, či ste sa do Klubu waterdrop® zaregistrovali prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration alebo prostredníctvom našej webovej stránky). Spracúvajú sa tieto osobné údaje:

Meno, priezvisko
Dátum narodenia (nepovinné)
E-mailová adresa
Doručovacia adresa
Fakturačná adresa
Telefónne číslo
História nákupov a objednávok vrátane údajov o výmene tovaru a iných údajov o objednávkach (napr. údaje o transakciách)
Váš osobný hydratačný cieľ v aplikácii waterdrop® Hydration
Údaje o vašom sledovaní hydratácie (typ a množstvo nápoja) v aplikácii waterdrop® Hydration
Vernostné body
Spôsob platby
IP adresa žiadajúceho počítača
Dátum a čas registrácie (prihlásenie a príslušný prístup) a heslo


Správanie pri používaní (napr. miera otvorenia a kliknutia na newslettre, reakcie na kampane, používanie našej webovej stránky)
Tieto údaje používame na to, aby sme vám umožnili účasť v Klube waterdrop® a poskytli vám súvisiace výhody a obsah. Spracúvame váš dátum narodenia, aby sme v jednotlivých prípadoch mohli skontrolovať minimálny vek potrebný na účasť v Klube waterdrop®, ako aj aby sme vám v prípade potreby mohli ponúknuť ďalšie výhody z Klubu waterdrop®. Okrem toho dostanete informácie, ktoré sú potrebné na účasť v Klube waterdrop®, napríklad potvrdenie o registrácii, aktualizované podmienky účasti, ako aj informácie o výhodách poskytovaných prostredníctvom Klubu waterdrop®.

Ak ste nám dali súhlas, budeme vám v pravidelných intervaloch posielať informácie o zaujímavých ponukách, aktuálnych akciách, produktoch, službách, kvízoch, výzvach a súťažiach prostredníctvom e-mailu, SMS, MMS, push správ, správ prostredníctvom aplikácií a messengerov a pošty prispôsobenej vašim záujmom. Okrem toho vás môžeme kontaktovať v rámci zákazníckych prieskumov (napr. prieskumy po nákupe a otázky týkajúce sa spokojnosti zákazníkov) a v rámci starostlivosti o zákazníkov (napr. upomienky, správy o opätovnej dostupnosti produktov), vyzvať vás na zaslanie recenzií a popriať vám všetko najlepšie k narodeninám. Okrem toho sa tieto údaje spracúvajú na účely spracovania zákazníckeho vernostného programu, ako aj súťaží a výziev (účasť, kontaktovanie a prípadne oznámenie a odovzdanie výhry).

Optimalizujeme a personalizujeme naše informácie o ponukách, produktoch a službách, ako aj zákaznícke prieskumy a iné správy v rámci starostlivosti o zákazníkov, opatrení na podporu lojality zákazníkov, súťaží a výziev. Na účely personalizácie analyzujeme vaše používateľské správanie pomocou postupov automatizovaného spracovania údajov s cieľom získať nové poznatky. Tento postup je profilovaním údajov podľa čl. 4 č. 4 GDPR. Vytvorením osobného profilu používateľa chceme prispôsobiť náš reklamný prístup vašim záujmom a urobiť naše ponuky pre vás relevantnejšie. To znamená, že budete dostávať len informácie zostavené špeciálne pre vás. Nebudeme vám teda posielať obsah, ktorý vás pravdepodobne nebude zaujímať. Na účely vytvorenia personalizovaných informácií sa vyššie uvedené osobné údaje spoja s už poskytnutými údajmi a uložia sa do vášho zákazníckeho profilu.

S cieľom zlepšiť naše webové stránky a reklamné kampane a informovať vás o zaujímavých ponukách, aktuálnych akciách, produktoch, službách, kvízoch, výzvach a súťažiach spolupracujeme s vybranými marketingovými partnermi (pozri bod XIV.).

Spracúvanie osobných údajov prebieha dobrovoľne na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Budú teda uchovávané dovtedy, kým bude platné vaše členstvo v Klube waterdrop®.

Členstvo v Klube waterdrop® a súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne a bez udania dôvodu odvolať zaslaním e-mailu na adresu privacy@waterdrop.com. V takom prípade bude vaše konto vymazané a nebudete môcť ďalej využívať výhody. (Ďalšie) členstvo v Klube waterdrop® nie je (už) možné, ak neudelíte alebo neodvoláte svoj súhlas. Okrem toho môžete svoj súhlas s kontaktovaním na vyššie uvedené účely odvolať samostatne prostredníctvom odkazu na odhlásenie v príslušnej správe. V takom prípade vaše členstvo v Klube waterdrop® zostane platné a váš účet bude naďalej existovať. Môžete naďalej zbierať body pri nákupoch a za vybrané ďalšie aktivity a uplatniť ich pri zadávaní objednávok, ako aj spravovať svoje adresy a prezerať si históriu nákupov a objednávok. Nebudete však už od nás dostávať reklamné správy. V oboch prípadoch odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov do odvolania. Po odvolaní súhlasu sa osobné údaje budú uchovávať ešte 6 mesiacov na účely právnej ochrany. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem toho môžeme zistiť chyby v procese prihlasovania pomocou špecifických chybových kódov (napr. už existuje účet, na ktorom je uložená zadaná e-mailová adresa, heslo je nesprávne alebo došlo k technickej chybe). Na základe toho vám zobrazíme príslušné chybové hlásenia. Právnym základom súvisiaceho spracúvania údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), a to bezpečnosť našich IT systémov a zákaznícka podpora.

 

IX. Overenie prihlásenia
Ak už máte Klubové konto waterdrop®, nie je potrebná ďalšia registrácia v aplikácii waterdrop® Hydration. Namiesto toho sa môžete prihlásiť priamo v aplikácii waterdrop® Hydration pomocou prihlasovacích údajov do svojho konta waterdrop® Klub. Na tento účel budú vami zadané údaje (e-mailová adresa a heslo) porovnané s našou databázou zákazníkov a uložené.

Spracovanie vašich osobných údajov v rámci prihlásenia je založené na plnení zmluvy (podmienky používania aplikácie waterdrop® Hydration App) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ako aj na oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (podpora používateľov).

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Budú teda uchovávané len po dobu platnosti vášho členstva v Klube waterdrop® .

Po ukončení členstva sa budú uchovávať len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na platné právne ustanovenia alebo povinnosti uchovávania.

 

X. Individuálny cieľ hydratácie/ Zaznamenávanie a meranie individuálneho pitného režimu
a) Individuálny cieľ hydratácie
Vaše skúsenosti s aplikáciou a osobný cieľ hydratácie vám prispôsobíme individuálne. Po registrácii/prihlásení budete preto požiadaní o poskytnutie nasledujúcich osobných údajov:

Vašu hmotnosť
Váš dátum narodenia
Vaše pohlavie
Zadané údaje sa použijú na poskytnutie presného výpočtu vašich osobných denných hydratačných potrieb. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné. Čím viac údajov sa zverejní, tým lepšie sa dá stanoviť individuálny cieľ hydratácie. Uvedené spracovanie údajov je potrebné na používanie aplikácie waterdrop® Hydration App prostredníctvom jej zverejnených údajov.

Spracovanie osobných údajov je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Spracúvanie vašich osobných údajov z našej strany je ďalej založené na plnení zmluvy (podmienky používania aplikácie waterdrop® Hydration App) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Nasledujúce dodatočné informácie (možnosti životného štýlu) sú dobrovoľné a pomáhajú ešte viac spresniť individuálny cieľ hydratácie v aplikácii waterdrop® Hydration.

Tehotenstvo (áno/nie)
Športová jednotka (Trvanie)
Dojčenie (áno/Nie)
Príjem dehydratačných nápojov
Teplo


Poskytnutie týchto údajov nie je povinné. Ak nám tieto informácie poskytnete, budú použité na úpravu vášho osobného hydratačného cieľa na základe poskytnutých informácií, aby sme pre vás vytvorili ešte presnejší, individuálny cieľ. Spracovanie vyššie uvedených zverejnených údajov je potrebné na používanie aplikácie waterdrop® Hydration.

Ak zverejnené údaje pozostávajú zo zdravotných údajov, a teda z citlivých osobných údajov, právnym základom na spracúvanie týchto informácií je váš výslovný súhlas (čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR), ktorý udeľujete samostatne v priebehu registrácie v aplikácii waterdrop® Hydration. Svoj súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať alebo svoj príspevok vymazať zaslaním e-mailu na adresu privacy@waterdrop.com bez uvedenia dôvodu. Nemá to vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo do momentu odvolania súhlasu. Upozorňujeme, že po odvolaní súhlasu už nie je možné ďalšie používanie aplikácie waterdrop® Hydration. Uvedené operácie spracovania zdravotných údajov sú nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytovať funkcie aplikácie waterdrop® Hydration (najmä výpočet osobného hydratačného cieľa a sledovanie hydratácie).

Spracovanie osobných údajov je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie vašich osobných údajov z našej strany je tiež založené na plnení zmluvy (podmienky používania aplikácie waterdrop® Hydration) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Údaje spracúvané na účely určenia individuálneho hydratačného cieľa a zaznamenávania množstva tekutín sa vymažú, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V súlade s tým sa uchovávajú po dobu platnosti vášho členstva v Klube waterdrop®. Po ukončení členstva sa uchovávajú len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na platné právne ustanovenia alebo povinnosti uchovávania.

b) Sledovanie hydratácie
Aplikácia waterdrop® Hydration poskytuje sledovanie hydratácie. V tomto sledovači hydratácie môžete zadávať údaje o svojej hydratácii, mať kedykoľvek prehľad o svojom aktuálnom stave hydratácie a o množstve prijatých tekutín, ako aj o možnostiach životného štýlu, ktoré ovplyvňujú potrebu tekutín.

Okrem toho aplikácia waterdrop® Hydration poskytuje vyhodnotenie hydratačných údajov pre konkrétneho používateľa v členení podľa týždňov, mesiacov a rokov. Na základe svojho pitného režimu môžete zbierať aj takzvané "levely" a "odznaky", za ktoré následne získavate body do Klubu waterdrop®.

Na tento účel ukladáme a spracovávame údaje zaznamenané vami alebo odoslané prostredníctvom Inteligentného Vrchnáka LUCY® o vypitých tekutinách a type nápojov (druh, množstvo a čas). Sledovanie hydratácie je jednou zo základných funkcií aplikácie. Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Údaje spracúvané na tieto účely budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Budú teda uchovávané dovtedy, kým bude platné vaše členstvo v Klube waterdrop® . Po ukončení členstva sa budú uchovávať len údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na platné právne ustanovenia alebo povinnosti uchovávania.

XI. Inteligentný Vrchnák LUCY®
Inteligentný Vrchnák LUCY® čistí vodu pomocou inovatívnej technológie UV-C svetla, automaticky sleduje spotrebu vody pomocou špeciálneho senzora a jemným blikaním vám pripomína, že sa máte napiť.

Inteligentný Vrchnák LUCY® funguje len v kombinácii s aplikáciou waterdrop® Hydration.

Ak sa na sledovanie spotreby vody používa Inteligentný Vrchnák LUCY®, údaje o vypitom množstve (množstvo, čas) sa prostredníctvom pripojenia Bluetooth prenášajú priamo do aplikácie waterdrop® Hydration a tam sa spracúvajú rovnakým spôsobom ako údaje o hydratácii zadané priamo do aplikácie (pozri bod X.b).

 

XII. Apple Zdravie
V aplikácii waterdrop® Hydration si môžete v nastaveniach aplikácie dobrovoľne aktivovať prepojenie na službu Apple Zdravie. Ak toto prepojenie aktivujete, budeme analyzovať trvanie vašich tréningov zaznamenaných v službe Apple Zdravie, aby sme mohli automaticky upraviť športový režim (údaje o životnom štýle) v aplikácii waterdrop® Hydration a následne váš osobný cieľ hydratácie. Podobne sa údaje z aplikácie waterdrop® Hydration (vypité množstvo) zdieľajú aj so službou Apple Zdravie.

Pri aktivácii prepojenia budete presmerovaní na stránku Apple Zdravie a požiadaní o súhlas so zdieľaním a čítaním uvedených údajov. Ak sa údaje (absolvované tréningy) získajú prostredníctvom prepojenia so službou Apple Zdravie, budú spracované rovnakým spôsobom ako údaje o životnom štýle zadané priamo v aplikácii waterdrop® Hydration (pozri bod X.a).

Spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením prepojenia medzi aplikáciou waterdrop® Hydration a aplikáciou Apple Zdravie v aplikácii.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple Zdravie sú k dispozícii na adrese: https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/health-app/.

 

XIII. Monitorovanie a analýza
Firebase Crashlytics:
Na zisťovanie, analýzu a opravu chýb v aplikácii používame službu Firebase Crashlytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Írsko ("Google").

Služba Firebase Crashlytics dostáva v reálnom čase správy o haváriách s podrobnými informáciami o stave aplikácie, umiestnení kódu, informáciách o zariadení a posledných správach súborov denníka. Tieto informácie nám pomáhajú uľahčiť údržbu aplikácie a zlepšiť jej stabilitu. Ak aplikácia spadne, určité informácie o páde, ako napríklad čas pádu, typ zariadenia, operačný systém a ďalšie technické údaje z vášho mobilného zariadenia, sa odošlú do služby Firebase Crashlytics. Tieto správy o zlyhaní neobsahujú IP adresy ani iné osobné údaje.

Tieto služby a technológie sú potrebné na zabezpečenie centrálnych funkcií aplikácie waterdrop® Hydration, ako aj na plnenie zmlúv s používateľmi. Okrem toho máme oprávnený záujem na používaní týchto technológií na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie našich služieb. Používanie sa zakladá na právnych dôvodoch podľa článku 6 ods. 1 písm. b) (plnenie zmluvy) a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (prevažujúce oprávnené záujmy).

Spoločnosť Google pôsobí ako spracovateľ objednávok a my sme so spoločnosťou Google uzavreli príslušnú zmluvu. ID používateľa vygenerované systémom Firebase Crashlytics sa zvyčajne prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam sa spracúva. Pre tieto prípady si spoločnosť Google podľa vlastných vyhlásení stanovila štandard, ktorý zodpovedá bývalému Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, a prisľúbila, že pri medzinárodnom prenose údajov bude dodržiavať platné zákony o ochrane údajov. Spoločnosť Google sa tiež dobrovoľne pripojila k rámcu EÚ a USA o ochrane údajov, dohode o ochrane údajov medzi EÚ a USA, pre ktorú Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti. So spoločnosťou Google sme sa dohodli aj na tzv. štandardných zmluvných doložkách, ktorých účelom je zabezpečiť dodržiavanie primeranej úrovne ochrany údajov v tretej krajine (pozri bod XV).

Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri používaní služby Firebase Crashlytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de.

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť tretím stranám v nasledujúcich situáciách

Pri odovzdávaní vašich osobných údajov vždy zabezpečujeme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti, a preto spolupracujeme len so starostlivo vybranými a zmluvne zaviazanými poskytovateľmi služieb a zmluvnými a kooperačnými partnermi.

 

XIV. Kategórie príjemcov
Poskytovateľ IT služieb
Pri poskytovaní našich služieb spolupracujeme s poskytovateľmi technických služieb a IT nástrojov. Medzi týchto poskytovateľov služieb patria napríklad externí poskytovatelia IT služieb, ktorí umožňujú technické zabezpečenie našej webovej stránky a správu zákazníkov (napr. Shopify), ako aj poskytovatelia rôznych IT nástrojov a softvéru ako služby (napr. Klaviyo). Hlavnými poskytovateľmi služieb alebo dodávateľmi sú napr:

Webová prezentácia a správa zákazníkov:
- Shopify: Naša webová prezentácia vrátane poskytovania webovej stránky a internetového obchodu, ako aj správy zákazníkov je prevádzkovaná prostredníctvom Shopify. Shopify ponúka kompletnú platformu elektronického obchodu, ktorá umožňuje obchodníkom vytvoriť internetový obchod a zjednotiť ich obchodné aktivity. Shopify (platforma a aplikácie) sa používa aj na marketingové aktivity (napr. personalizované správy, waterdrop® Klub) a správu a podporu zákazníkov (napr. e-mail o opätovnom naskladnení, reaktivačné e-maily, webové push oznámenia). Viac informácií o poskytovateľovi a aplikáciách nájdete na https://www.shopify.com/de a https://apps.shopify.com/.

Poskytovateľom služieb pre Európu je spoločnosť Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko, s identifikačným číslom DPH IE 3347697KH (pozri bod 13 Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Shopify, https://www.shopify.de/legal/agb).

Vaše osobné údaje (napr. meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o platbe a informácie o tom, ako pristupujete k našim webovým stránkam, účtu a platforme) spracúva spoločnosť Shopify International Limited, spoločnosť Shopify v Írsku. V priebehu poskytovania služieb sa tieto osobné údaje môžu prenášať do iných regiónov vrátane Kanady a Spojených štátov. Vaše osobné údaje sú pri odosielaní do Kanady chránené kanadskými zákonmi. Komisia EÚ rozhodla, že to poskytuje primeranú ochranu vašich údajov. Ak potom tieto osobné údaje posielame do krajiny mimo Kanady (napr. subdodávateľom), tieto údaje sú chránené zmluvnými záväzkami podobnými tým, ktoré sú uvedené v štandardných zmluvných doložkách Komisie EÚ (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de).

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní osobných údajov nájdete v položke "Zásady ochrany osobných údajov pre zákazníkov (pre zákazníkov nakupujúcich v obchodoch používajúcich službu Shopify)" na adrese https://www.shopify.com/de/legal/privacy/customers, v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify na adrese https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz a v Dodatku o spracovaní údajov na adrese https://www.shopify.com/de/legal/dpa.

Správa a podpora zákazníkov:
- Klaviyo: na správu zákazníkov, zasielanie správ e-mailom a analýzu používateľov využívame služby spoločnosti Klaviyo, Inc, 125 Summer Street, Boston MA, 02111, USA ("Klaviyo"). Viac informácií o poskytovateľovi nájdete na adrese https://www.klaviyo.com/legal.

Spoločnosť Klaviyo nám pomáha analyzovať používanie našej aplikácie waterdrop® Hydration. Niektoré údaje o používaní, ako sú informácie o individuálnych hydratačných cieľoch, vzorcoch používania, záznamy o vypitých množstvách a typoch nápojov, história nákupov a objednávok vo webovom obchode, ako aj podrobnosti o tom, ako jednotlivci komunikujú s našimi e-mailami (napr. či sa e-mail otvorí a na ktoré odkazy v e-maile sa klikne), sú s vami spojené (napr. po zadaní údajov do registračného formulára) a uložené v našej databáze zákazníkov ("CRM"). To nám umožňuje zasielať vám informácie a ponuky prispôsobené vašim záujmom. Tento prenos sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu na používaní efektívneho, bezpečného a používateľsky prívetivého systému správy zákazníkov a zasielania noviniek.

V rámci tohto procesu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané aj serverom Klaviyo v Spojených štátoch (USA). Aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany vašich údajov v USA, uzavreli sme so spoločnosťou Klaviyo zmluvu o spracovaní údajov, v ktorej sa spoločnosť Klaviyo zaväzuje chrániť údaje našich používateľov, spracúvať ich iba v našom mene a najmä, nepostúpiť tretím osobám. Štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ sú súčasťou zmluvy o spracovaní údajov (pozri bod XV.). Okrem toho sa Klaviyo zaväzuje zaviesť dodatočné opatrenia. Klaviyo sa tiež dobrovoľne pripojila k „EU-U.S. Data Privacy Framework“, čo je dohoda o ochrane údajov medzi EÚ a USA, pre ktorú Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti.

Viac informácií o zhromažďovaní a používaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Klaviyo na https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice, ako aj v Zmluve o spracovaní údajov na https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement. Prehľad nájdete v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Klaviyo: https://www.klaviyo.com/legal/privacy.

– Firebase Cloud Firestore: Na prenos údajov do nástroja na správu zákazníkov Klaviyo používame Firebase Cloud Firestore, webhostingovú a backendovú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Írsko („Google‘‘).

Google vystupuje ako spracovateľ a na tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené na server Google v USA a tam spracované. Pre tieto prípady si Google podľa vlastných vyjadrení zaviedol štandard, ktorý zodpovedá bývalému EU-US Privacy Shield a prisľúbil, že pri medzinárodnom prenose údajov bude dodržiavať platné zákony na ochranu údajov. Google tiež dobrovoľne vstúpil do EÚ-U.S. Data Privacy Framework, dohoda o ochrane údajov medzi EÚ a USA, pre ktorú Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti. So spoločnosťou Google sme sa dohodli aj na takzvaných štandardných zmluvných doložkách, ktorých účelom je zabezpečiť dodržiavanie primeranej úrovne ochrany údajov v tretej krajine (pozri bod XV).

Ustanovenia o spracovaní údajov a zabezpečení služby Firebase Cloud Firestore nájdete tu: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

Marketingový partner
- LoyaltyLion: aby sme vám umožnili zapojiť sa do vernostného programu, ktorý je súčasťou Klubu waterdrop®, využívame službu poskytovanú spoločnosťou LoyaltyLion Ltd, britským poskytovateľom so sídlom na 165 Fleet Street London, UK („LoyaltyLion“). LoyaltyLion je nástroj, prostredníctvom ktorého poskytujeme vernostné body a dávame našim zákazníkom možnosť získať odmeny. Viac informácií nájdete na https://loyaltylion.com/terms-of-service.

Na tento účel budú vami poskytnuté údaje a ďalšie údaje potrebné na správu vašich vernostných bodov odovzdané spoločnosti LoyaltyLion, aby spoločnosť LoyaltyLion mohla prevádzkovať službu. Právnym základom spracovania vašich údajov je váš súhlas s členstvom v klube waterdrop® (čl. 6 ods. 1 písm. GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (pozri bod XVII.).

Európska komisia rozhodla, že Spojené kráľovstvo ponúka primeranú úroveň ochrany v porovnaní s GDPR. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe tohto rozhodnutia o primeranosti.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LoyaltyLion a možnosti „opt-out“ sú k dispozícii tu: https://loyaltylion.com/privacy.

Úrady a iné tretie strany
Ak sme k tomu zaviazaní úradným alebo súdnym rozhodnutím alebo ak sme na to oprávnení, napr. pretože je to potrebné na stíhanie trestných činov alebo na uplatnenie a uplatnenie našich práv a nárokov, v prípade potreby postúpime vaše údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným tretím stranám.XV. Právny základ pre prenos
Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sprístupníme tretím stranám iba vtedy, ak:

udelili ste svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 GDPR (napr. sociálne siete), je to právne prípustné a nevyhnutné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami (napr. prepravné spoločnosti, poskytovatelia platobných služieb) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR, v prípade, že existuje zákonná povinnosť zverejnenia podľa článku 6 ods. 1 písm. c GDPR (napr. úrady), sprístupnenie je nevyhnutné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany nezverejniť svoje údaje (napr. služba oznamovania od prepravných spoločností; uplatňovanie a vymáhanie našich práv a nárokov) alebo toto vykonáva poskytovateľ služieb (napr. poskytovateľ technických služieb) konajúci v našom mene a na základe našich výhradných pokynov, ktorého sme starostlivo vybrali (čl. 28 ods. 1 GDPR) a s ktorým sme uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracúvanie (čl. 28 ods. 3 GDPR), ktorý nášho dodávateľa okrem iného zaväzuje zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia a udeľuje nám komplexné kontrolné právomoci. Poskytovatelia služieb a iní zmluvní a kooperační partneri môžu prenášať vaše osobné údaje do iných krajín. Ak sa vaše údaje spracúvajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môže to viesť k prenosu vašich údajov do krajiny s nižším štandardom ochrany údajov ako v Európskej únii. To môže viesť napríklad k tomu, že vaše údaje budú spracúvané orgánmi verejnej moci na účely kontroly a monitorovania, prípadne aj bez možnosti právnej nápravy.

Zavádzame primerané záruky, vrátane uzatvorenia štandardných doložiek EÚ o ochrane údajov (pozri text zmluvy na https://eurlex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de), v v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú mimo EÚ a Európska komisia neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti.

Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sú dostupné napr. pre Kanadu, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko (pozri zoznam na https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

 

Vaše práva
XVI. Na koho sa môžete obrátiť?
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať (pozri bod I). Môžete nás kontaktovať e-mailom: privacy@waterdrop.com.

 

XVII. Právo na odstúpenie od zmluvy v prípade spracúvania na základe súhlasu
Ak sú vaše osobné údaje zhromažďované na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 GDPR (pozri bod V) (napríklad personalizované správy), máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov. To má za následok, že v budúcnosti už nesmieme pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu. Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, jednoducho pošlite e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XVIII. Právo na námietku
Pokiaľ sa vaše osobné údaje zhromažďujú na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (pozri bod V), máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR za predpokladu, že že na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Ak je vaša námietka namierená proti priamej reklame, máte všeobecné právo na námietku; v týchto prípadoch sa odôvodnenie nevyžaduje. Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, jednoducho pošlite e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XIX. Vaše práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba spracúvania osobných údajov máte právo, požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame v súlade s článkom 15 GDPR. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje sprístupnené, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvanie alebo vznesenie námietky, existencia práva na sťažnosť, pôvod vašich údajov, ak neboli nami zhromaždené, ako aj existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o jeho údajoch; požadovať bezodkladne opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame, v súlade s článkom 16 GDPR;
v súlade s článkom 17 GDPR požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ ich spracovanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov;
požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s článkom 18 GDPR, pokiaľ popierate presnosť údajov, spracúvanie je nezákonné, údaje už nepotrebujeme a namietate proti ich vymazaniu, pretože požadujete ich na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Máte tiež právo podľa článku 18 GDPR, ak ste namietali proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
v súlade s článkom 20 GDPR získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi; a podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 GDPR. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo nášho sídla. Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, s výnimkou práva podať sťažnosť dozornému orgánu, jednoducho pošlite e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XX. Ochrana údajov pre deti
Naše služby nie sú zamerané na osoby mladšie ako 14 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 14 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 14 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie vašich údajov a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto údajov získať súhlas vášho rodiča.

 

XXI. Aktuálnosť a doplnenie týchto zásad ochrany osobných údajov
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od septembra 2023. Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Zmeny môžu byť potrebné v dôsledku ďalšieho vývoja našich webových stránok, aplikácií a ponúk alebo v dôsledku zmien právnych alebo regulačných požiadaviek.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením novej verzie Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek zobraziť a vytlačiť aktuálnu verziu predpisov o ochrane údajov. Dátum "poslednej aktualizácie" nájdete na začiatku nariadenia o ochrane údajov.

Budeme vás informovať e-mailom a/alebo prostredníctvom jasne viditeľného oznámenia v našej službe, ak dôjde k významným zmenám tohto nariadenia o ochrane údajov predtým, ako zmena nadobudne účinnosť. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov kvôli zmenám. Zmeny nadobudnú účinnosť od ich zverejnenia na tejto stránke.