obchodnej spoločnosti Waterdrop CEE s.r.o.
so sídlom
Sekaninova 869/3, Brno – Husovice, PSČ 614 00
adresa prevádzky
Sekaninova 869/3, Brno 614 00
IČ06895182
DIČCZ06895182

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 104968 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestnenom na internetovej adrese www.waterdrop.sk.


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba "Zmluva" alebo "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi spoločnosťou Waterdrop CEE s.r.o. (Ďalej iba "Predávajúci) a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej iba "Kupujúci"), prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Waterdrop CEE s.r.o. Internetový obchod je spoločnosťou Waterdrop CEE s.r.o. prevádzkovaný na internetovej adrese www.waterdrop.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej iba "Web").

1.2 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3 Spotrebiteľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto VOP sa teda nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Waterdrop CEE s.r.o., jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Všetok tovar predávaný v internetovom obchode Waterdrop je určený ku konečnej spotrebe a nie k podnikateľskej činnosti.

1.4 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zlmluva a VOP sú vyhotované v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

1.5 V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.6 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť či doplňovat tieto VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predcházajúceho znenia VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.waterdrop.sk.

1.7 Spoločnosť Waterdrop CEE s.r.o. je oprávnená predaj na Webe kedykoľvek ukončit. Týmto ukončením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z uzatvorených kúpnych zmlúv.

 

2. Uživateľský účet

2.1 Na základe registrácie Kupujúceho zrealizovanej na Webe môze Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci realizovať objednávanie tovarov (ďalej iba "Užívateľský účet"). V prípade, že to Web obchodu umožňuje, môže Kupujúci realizovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo na Webe.

2.2 Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účete je Kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci svoj Užívateľský účet nevyužíva viac ako 2 roky, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane VOP).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích strán.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslanej Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke/Webe Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „objednávka").

3.2 Web obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej iba "DPH") a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostáva v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na Webe. Týmto ustanovaním nie je obmedzené možnosti Predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3 Web tiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodanom tovare uvedené na Webe Predávajúceho platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4 Kupujúcim objednaný tovar a/alebo služby na Webe www.waterdrop.sk sú pre účely uzatvárania Zmluvy a realizácie práv a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy rovnako ako pre účely týchto VOP ďalej označované ako "Nákup".

3.5 Kupujúci si je vedomý predovšetkým nasledujúcich povinností voči Predávajúcemu a preto zaručuje nasledovné:

3.5.1 je plne svojprávny a to najmä s ohľadom na svoj vek alebo je zastúpený zákonným zástupcom;

3.5.2 všetky údaje, ktoré poskytuje Predávajúcemu, sú pravdivé, úplne, presné a správne;

3.5.3 zaplatením ceny za Nákup neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné zdroje na zaplatenie Nákupu;

3.5.4 sa pred zahájením užívania Webu dôkladne oboznámil s týmito VOP, že je s nimi uzrozumený a súhlasí s nimi;

3.5.4.1 tovar na Webe nie je určený k podnikateľskej činnosti a nebude ho ďalej predávať tretím osobám

3.6 Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.6.1 objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" Kupujúci do elektronického nákupného košíku);

3.6.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

3.6.3 o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.7 Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci kliknutím na tlačítko "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcím považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho v užívateľskom rozhraní či v objednávce (ďalej iba "E-mail").

3.8 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcím a Kupujúcim vzniká doručením priatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu na jeho E-mail.

3.10 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

3.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.12 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3.13 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na Webe Predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Kupna cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru. Kúpnu cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho č. 283758347/0300, IBAN: CZ3303000000000283758347, Swift: CEKOCZPP, vedený spoločnosťou ČSOB (ďalej iba "Účet");
- bezhotovostne platobnou kartou.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zjednanej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Pri platbe dobierkou pri dodaní tovaru bude kúpna cena Kupujúcim uhradená v hotovosti pri prevzatí tovaru, a to k rukám prepravcu povereného Predávajúcím k dodaniu tovaru. Úhrada kúpnej ceny Kupujúcemu je podmienkou predania tovaru Kupujúcemu. Dobierkou nie je možné v hotovosti hradiť kúpnu cenu presahujúcu limit pre hotovostné platby stanovený platnými a účinnými právnymi predpismi ku dňu dodania tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena spatná do 3 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na Účet Predávajúceho.

4.6 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.7 Predávajúci akceptuje platby platobnými kartami MasterCard alebo VISA prostredníctvom internetového platobného portálu. Kupujúci uhradí kúpnu cenu prostredníctvom platobnej karty k okamihu, kedy dôjde k odpísaniu čiastky odpovedajúcej výške kúpnej ceny z účtu Kupujúceho v prospech Účtu Predávajúceho.

4.8 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípadoch, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

4.9 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.10 Predávajúci sa zaväzuje Predávajúcemu na základe Kúpnej zmluvy zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad - faktúru). Predávajúci je plátcom DPH.

4.11 Waterdrop CEE s.r.o. ako spoločnosť so sídlom mimo Slovenskú republiku overuje platnosť DIČ Kupujúceho prostredníctvom európskeho registra VIES. Ak chce Kupujúci zrealizovať objednávku na firmu (oslobodenú od DPH), kontaktujte nás prosím písomne vopred na adresu kontakt@waterdrop.sk. Minimálna hodnota pre takéto objednávky je 100 €.

4.12 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

4.13 V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, občan).

5.2 Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch. Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť), ktorej tovar slúži pri zamestnaní, povolaní, podnikaní alebo pri ďalšom predaji.

5.3 Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy odoslaním vyplneného formulára pre odstúpenie od zmluvy, najlepšie spoločne s tovarom, na adresu prevádzky Predávajúceho uvedenej v čl. 11.4 VOP.

5.4 Toto odstúpenie sa vzťahuje výhradne na Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, prostredníctvom Webu.

5.5 Kupujúci môže uvedený formulár získať tak, že kontaktuje Predávajúceho, a to E-mailom, telefonicky alebo korešpondenčne pri použití kontaktných údajov uvedených v bode 11.4 VOP. 5.6 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy podľa podľa 5.2 VOP, zašle Predávajúcemu bez zbytočného odkladu vo vlastnom záujme najlepšie s formulárom o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vždy však najneskôr do 14 dní od odstupenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho odbržal, na adresu prevádzky Predávajúceho uvedenú v čl. 11.4 VOP. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v původnom obale. Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k zákazníkovi nedošlo k jeho poškodeniu. Náklady na doručenie tovaru späť k Predávajúcemu hradí Kupujúci.

5.6 Predávajúci je oprávnený zrealizovať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočne nespotrebovaný.

5.7 Kupujúci berie na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcím a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkom, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.9 Ak Kupujúci zvolí iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy zjednaný na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia ako zjednaným.

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky, najmä neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tento stav bezokladne oznámiť preprevcovi a spísať s ním zápis o škode. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenou vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5 V prípade, že Kupujúci zakúpený tovar neprevezme, je prepravca oprávnený vrátiť zakúpený tovar Predávajúceho a Predávajúcemu vzniká okamihom, kedy sa od prepravcu dozvie o takomto vrátení tovaru, právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Predávajúci zašle Kupujúcemu na E-mail uvedený v Užívateľskom účte Kupujéceho alebo v objednávke potvrdenie o vrátení tovaru. Okamihom doručenia tohto potvrdenia Kupujúcemu odstupuje Predávajúci od Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva sa tak ruší od počiatku. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu za tovar, vráti mu Predávajúci všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy prijal a to rovnakým spôsobom akým ich prijal. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasil, ak tým Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

6.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú publikované.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia a sú v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.).

7.2 Predávajúci sa zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vadu. Najmä Predávajúci zodpovedá za to, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

7.2.2 je tovar vhodný na účel, na ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;

7.2.3 tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zjednanej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zjednaného vzorku alebo predlohy;

7.2.4 je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Predávajúci nezodpovená za vady a Kupujúci nie je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia ani práva zo záruky za akosť:


(i) pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná,
(ii) na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním,
(iii) u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim alebo
(iv) ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze musia byť vady reklamované bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, najdlhšie v dobe, v rámci ktorej možno tovar použiť. U spotrebného tovaru musia byť vady reklamované vo vyznačenej dobe najkratšej trvanlivosti. V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese prevádzky uvedenej v čl. 11.4 VOP, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

7.6 Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

7.7 Pri uplatnení reklamácie Kupujúci preukázateľným spôsobom doloží, kedy a za akú cenu tovar zakúpil. Pri Prijatí reklamácie vystaví Predávajúcí kupujúcemu potvrdenie.

7.8 Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, ak je to možné, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty môže Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.9 Ak má tovar vadu a je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak má tovar vadu, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez závad, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka iba súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať iba výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu ostrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7.10 Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.11 Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní svoje právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z nákupnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.12 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho.

7.13 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru. Pričom rozhoduje posledný z týchto dvoch okamihov.

8.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

8.3 V prípade sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim môže Kupujúci využiť tiež možnosť mimosúdneho riešenia sporov. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

8.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu realizuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných zdelení

9.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú považované za prísne dôverné a Predávajúci ich spracováva výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

9.2 Predávajúci spracováva osobné údaje v súvislosti s/so:
(i) kúpou tovaru,
(ii) odstúpením od zmluvy,
(iii) vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií,
(iv) zasielaním obchodních zdelení.

9.3 Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru.

9.3.1 V prípade nákupu tovaru bude Predávajúci spracovávať osobné údaje Kupujúceho a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo.

9.3.2 Spracovanie týchto osobných údajov Kupujúceho bude Predávajúci realizovať za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru a ochrany svojich práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzavretých Kúpnych zmlúv. V tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas Kupujúce so spracovaním osobných údajov.

9.3.3 Predávajúci bude vyššie uvedené osobné údaje Kupujúceho spracovávať po dobu 5 rokov od uzatvorenia príslušnej Kúpnej zmluvy.

9.4 Spracovanie osobných údajov v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

9.4.1 V Prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude Predávajúci spracovávať údaje Kupujúceho o jeho bankovom spojení.

9.4.2 Spracovanie týchto osobných údajov Kupujúceho bude Predávajúci realizovať iba v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a iba po dobu nevyhnutnú k realizácií príslušnej peňažnej transakcie a súčasne k preukázaniu skutočnosti, že uhradená kúpna cena bola Kupujúcemu vrátena na bankový účet uvedený Kupujúcim (tj. za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Predávajúceho), max. Však 90 dní. V tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov.

9.5 Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií.

9.5.1 Pre zodpovedanie otázok a vybavenie podnetov adresovaných Predávajúcemu bude Predávajúci spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá otázku či podnet vzniesla. Takto poskytnuté osobné údaje bude Predávajúcí spracovávať iba v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a iba do doby vybavenia otázky či podnetu, ak nevznikne potreba spracovávať osobné údaje pre iný účel (napr. Pre ochranu práv a právom chránených záujmov Predávajúceho). Tieto osobné údaje sú poskytované Predávajúcemu dobrovoľne, pretože bez ich znalosti by Predávajúci nebol schopný otázku či podnet vybaviť.

9.5.2 Ak bude uplatnená reklamácia tovaru, bude Predávajúci spracovávať osobné údae tiež za účelom vybavenia tejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Predávajúceho a preto sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúcu reklamáciu. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva Predávajúci osobné údaje ďalej tiež pre účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Ani v tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovania osobných údajov pre účely vybavenia reklamácie sa odvíjajú od povinnosti Predávajúceho reklamáciu vybaviť.

9.5.3 Ak to bude vhodné či potrebné je Predávajúci oprávnený predať spracované osobné údaje svojim dodávateľom k spracovaniu a vybaveniu otázky, podnetu či reklamácie. Konkrétny dodávateľ, ktorému môže Predávajúci takto osobné údaje predať, sa odvíja vždy od tovaru, ktorý je reklamovaný, príp. ktorého sa otázka týka.

9.6 Spracovanie osobných údajov v súvislosti so zaslaním obchodných zdelení.

9.6.1 V prípade záujmu Kupujúceho alebo osoby, ktorá navštívila internetové stránky Predávajúceho (ďalej iba "návštevník"), o zasielaní obchodných zdelení, bude Predávajúci za týmito účelmi spracovávať, na základě súhlasu, poskytnuté osobné údaje a to vždy minimálně v rozsahu e-mailovej adresy. Ak poskytne návštevník Predávajúcemu taktiež svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko), bude Predávajúci za uvedenými účelmi spracovávať aj tieto údaje. Obchodné zdelenia môžu byť personalizované na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré Predávajúci zistí z chovania Kupujúceho / návštevníka na Webe.

9.6.2 Osobné údaje Kupujúceho / návštevníka začne Predávajúci spracovávať až potom, čo Kupujúci / návštevník poskytne súhlas so zasielaním obchodných zdelení.

9.6.3 Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu.

9.6.4 Súhlas s týmto spracovávaním osobných údajov je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu sídla Predávajúceho. Udelený súhlas možno odvolať taktiež prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý možno nájsť v každom zaslanom obchodnom zdelení.

9.7 Spracovávanie osobných údajov bude Predávajúci realizovať sám alebo za týmto účelom poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpisymi, tretiu osobu ak o to požiada subjekt údajov, ktorého osobné údaje Predávajúci spracováva, zašle mu Predávajúci zoznam spracovateľov osobných údajov.

9.8 Osobné údaje budú predané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia Kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo ak s tým vopred subjekt údajov, ktorého osobné údaje Predávajúci spracováva, súhlasil a to:
(i) spracovateľom na základe plenia kúpnej zmluvy;
(ii) spoločnostiam vydávajúcim kreditené karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám, na základe vašej objednávky, plnenia Kúpnej zmluvy;
(iii) prepravcovi za účelom dodania objednaného tovaru a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od Zmluvy;
(iv) tretej osobe, zapojenej do spracovania dát;
(v) tretím stranám, napr. právnym zástupcom a súdom za účelom vymáhania alebo uzatvorenia akejkoľvek zmluvy s Kupujúcim;
(vi) verejným orgánom (napr. polícia)

9.9 Subjektom údajov, ktorých osobné údaje Predávajúcí spracováva, ktoré prináležia pri naplnení predpokladov stanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov:


(i) právo na prístup k osobným údajov spočívajúce v práve obdržať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom, ktoré ich osobné údaje Predávajúci spracováva;
(ii) právo na opravu ich spracovania osobných údajov;
(iii) právo na vymazanie ich spracovania osobných údajov;
(iv) právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov;
(v) právo na prenositeľnosť osobných údajov;
(vi) právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov (tj. pre zasielanie obchodných zdelení);
(vii) právo vzniesť námietku proti spracovaniu ich osobných údajov, ak právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy Predávajúceho (tj. v prípade spracovania osobných údajov pre vnútroné administratívne účely alebo pre ochranu pred prípradnými súdnymi spormi).

 

9.10 Výššie uvedené práva, rovnako ako sťažnosti, môžu subjekty údajov, ktorých osobné údaje Predávajúci spracováva, uplatniť písomne u Predávajúceho ako správcu osobných údajov a to buď na adrese sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adrese: kontakt@waterdrop.com.

9.11 Kupujúci a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje Predávajúci spracováva, sa tiež môžu so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.:+421 /2 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk

 

10. Doručovanie korešpondencie

10.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisejúca so Zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke.

10.2 Správa je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú okamihom prijatím na server prijatej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odoprením prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú taktiež uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Ak vzťah založený z Kúpnej zmluvy obsahuje mezinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právných predpisov.

11.2 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či VOP vyžadujú písomnú formu.

11.3 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcím v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

11.4 Kontaktné údaje Predávajúceho: - adresa pre doručovanie: Waterdrop CEE s.r.o. Sekaninova 869/3, 614 00 Brno - Husovice - telefón: +420 602 777 770

11.5 Všetky produktové obrázky na stránkach obchodu www.waterdrop.sk sú iba ilustračné a nemusia odpovedať skutočnosti.

 

12. Recenzie na výrobkoch

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

Tieto VOP sú platné od 1.7.2019