ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti Waterdrop CEE, s.r.o.,

so sídlom Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 06895182, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 104968 (ďalej tiež len „správca“ alebo „my”), na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://waterdrop.sk.

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú.

E-shop - internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://waterdrop.sk/;

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodné oznámenie - spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;

Objednávka - dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla "Objednat a zaplatit" s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;

Osobné údaje - akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe, ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Užívateľ - fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Spracovateľ - vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie Osobných údajov - je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Zvláštna kategória Osobných údajov - také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sa považujú aj genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHÚ DOBU ICH UCHOVÁVAME

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?
Vaše Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhotovené a pri ich spracovávaní dodržujeme bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonávame profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré na jednotlivé účely spracovávame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

→ Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)

→ Poznámka k objednávke a iné informácie, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami)

→ Fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb)

→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o Vašom zariadení alebo operačnom systéme)

→ Login k užívateľskému účtu (vernostný Klub) a správanie v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupná história, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)

→ Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, Twitter), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o Vás nespracovávame.


A. POUŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Pokiaľ navštívite naše Webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie na odber obchodného oznámenia je nutné, abyste nám s Vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracovanie.

Prečo?Aké údaje?Ako?Ako dlho?
Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať
relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobnýchúdajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).
Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu návštevy, niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.
Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti. Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu.Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.Za účelom vybavenia dotazu spracovávame Osobné údaje, ktoré sú na jeho vybavenie nevyhnutné. Komunikácia prebieha po telefóne, e-maile, alebo priamo na našom Webe.Uzatvorené otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od položenia dotazu.
Zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing).Vyslovili ste súhlas so zasielaním newsletterov. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr.


B. ZÁKAZNÍCI

Pokiaľ si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia užívateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.

Prečo?Aké údaje?Ako?Ako dlho?
Návšteva Webových stránok.
Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).
Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu návštevy, niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.
Vybavenie Objednávky.
Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom e-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzavretá. Ide o plnenie Zmluvy.
V priebehu Objednávky zadávate Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky.Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k užívateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky.Údaje sú spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo do ich odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy.
Reklamácia.
Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracovávať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzavretú Zmluvu.
Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzavretej Zmluve, doručenie a nevyhnutné údaje o platbách.Tieto Osobné údaje nám poskytujete v za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť.Vaše Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Užívateľský účet.
Pokiaľ si vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy.
Údaje vyplnené pri registrácii, najmä sa jedná o Váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie).Rozsah spracovania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom Užívateľskom účte vyplníte.Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní užívateľského účtu. Vaše Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu existencie užívateľského účtu.
Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.
Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu, prípadne sú Osobné údaje spracovávané na základe uzavretej Zmluvy.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a užívateľský účet.Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha po telefóne, e-maile, cez Facebook alebo priamo na našom Webe.Uzatvorené otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od otázky alebo vybavenia sťažnosti.
Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných oznámení.
U našich zákazníkov môžeme newsletter zasielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a užívateľský účet.Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.
Organizujeme súťaže.
Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich Webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži.
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže.Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení do súťaže na sociálnych sieťach alebo na našich Webových stránkach. Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného skončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.
Hodnotenie spokojnosti.
Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a taktiež objednaným tovarom z nášho e-shopu.
Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare.So svojimi skúsenosťami s nákupom a jednotlivým tovarom sa môžete podeliť v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Zároveň, pokiaľ s tým nevyslovíte nesúhlas, Vašu skúsenosť zisťujeme prostredníctvom dotazníka na našom E-shope, ktorý Vám zašleme krátko po Vašom nákupe.Údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Účtovníctvo.
Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme Vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností.
Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o objednanom tovare.Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť. Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.
Dodržiavanie zákonných povinností.
V určitých prípadoch musíme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.
Najmä sa môže jednať o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Užívateľa. Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracovávame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti).Vaše Osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.


2. KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Údaje, ktoré môžu Spracovatelia spracovávať, vrátane ich účelu a právneho titulu spracovania sme uviedli vyššie. Podrobnosti o spracovateľoch Vám radi oznámime na vyžiadanie.

Prevádzka Webových stránok a ich zabezpečenieShopify, LoyaltyLion
Bežná analýza návštevnosti Webových stránokGoogle Analytics, Lucky Orange, Conversific
Vybavenie ObjednávkyShopify, LoyaltyLion, GLS, PPL, PayPal, GoPay
ReklamáciaShopify, Asana, Trello, Google, Gorgias
Vybavenie otázky a komunikácia s namiFacebook, Google, Gorgias
ÚčtovníctvoSeyfor
MarketingSendinblue, GoogleAds, Instagram, Facebook, Twitter, Sempai, Klaviyo
Sociálne sieteInstagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Youtube, LinkedIN
Hodnotenie spokojnostiReviews.io

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem našich Spracovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.


3. AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické a organizačné opatrenia.
Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá a preto sústavne pracujeme na tom, aby boli Vaše Osobné údaje chránené. Pri voľbe opatrení berieme do úvahy rozsah spracovania, rizikovosť spracovania alebo stav našej techniky.

  • Pravidelné zálohujeme dáta;
  • Aktualizujeme antivírusové softvérové systémy;
  • Používame zabezpečený https protokol;
  • Prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracované) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov.
  • Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:
  • Naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou;
  • Naši zamestnanci sú riadne preškolení a tiež ďalej pravidelne školení ohľadom GDPR a oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach;
  • Prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté bezpečnými heslami.


4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ PODAŤ ŽIADOSŤ TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov sú Vám zaručené nižšie popísané práva, ktoré môžete uplatniť najmä na e-mailu kontakt@waterdrop.sk.

Ako rýchlo vybavíme Va šu žiadosť? Odpovieme vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že Vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme Vašu žiadosť vybavili čo najskôr, je možné, že si od Vás budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup - Potvrdíme, či spracovávame Vaše Osobné údaje. Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania. Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované. Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu
- Má právo na žiadať o opravu nepresných osobných údajov. Niektoré údaje môžete opraviť aj v svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz
- Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracovania
- Prosím kontaktujte nás, pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania
- V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme Vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenositeľnosť
- Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na Vašu žiadosť poskytneme inému správcovi.

Právo vzniesť námietku
- Pokiaľ spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu (napr. zasielanie newslettera Užívateľom). Je na nás, aby sme náš oprávnený záujem preukázali. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať.

Právo na odvolanie súhlasu
- Ak ste zmenili názor, prosím, dajte nám vedieť. Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovaniaNechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme Vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Vybavujeme Objednávky, a tak Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane.


5. ZÁVER

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad ochrany osobných údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mail kontakt@waterdrop.sk.

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa 5.9.2023.