Naposledy aktualizované: 16.06. 2021

Tieto podmienky používania (ďalej len ako "Podmienky") stanovujú právny rámec používania aplikácie waterdrop® Hydration a služieb, ktoré v nej poskytuje spoločnosť waterdrop® Microdrink GmbH so sídlom vo Viedni, zapísaná v rakúskom obchodnom registri pod číslom FN 449685b ("waterdrop®").

Používatelia aplikácie waterdrop® Hydration (ďalej len "Používatelia", každý z nich len "Používateľ") by si mali pred inštaláciou aplikácie waterdrop® Hydration pozorne prečítať tieto Podmienky. Podmienky tvoria základ používateľskej zmluvy medzi spoločnosťou waterdrop® a Používateľom (uzatvorenie zmluvy je uvedené v bode 5.2).

 

1. Predmet zmluvy
Spoločnosť waterdrop® prevádzkuje aplikáciu waterdrop® Hydration, prostredníctvom ktorej spoločnosť waterdrop® ponúka používateľom aplikácie waterdrop® Hydration App rôzne služby na zaznamenávanie a meranie ich individuálneho hydratačného správania (ďalej len "služby waterdrop®").

Používanie aplikácie waterdrop® Hydration je povolené výlučne v súlade s týmito Podmienkami. Tieto Podmienky tvoria základ používateľskej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi spoločnosťou waterdrop® a Používateľom (pozri bod 5.2 o vzniku zmluvy). Predmetom používateľskej zmluvy je používanie aplikácie waterdrop® Hydration a služieb, ktoré v rámci nej Používateľovi ponúka spoločnosť waterdrop®.

Okrem týchto podmienok platia medzi spoločnosťou waterdrop® a Používateľom aj ďalšie právne ustanovenia: Ide najmä o ustanovenia o ochrane osobných údajov (pozri Zásady ochrany osobných údajov), Všeobecné obchodné podmienky pri používaní internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou waterdrop® prostredníctvom webovej stránky waterdrop.sk ("internetový obchod waterdrop®"), ako aj prevádzkové a bezpečnostné podmienky týkajúce sa hardvéru.

 

2. Požiadavky na používanie aplikácie waterdrop® Hydration
Všeobecné podmienky
Podmienkou používania aplikácie waterdrop® Hydration je, že Používateľ
- má najmenej 14 rokov (alebo ak Používateľ ešte nedosiahol minimálny vek na uzatváranie takýchto zmlúv v príslušnej krajine, má súhlas rodičov na používanie aplikácie waterdrop® Hydration);
- má plnú spôsobilosť na právne úkony a
- je spotrebiteľom a nepoužíva aplikáciu waterdrop® Hydration ani služby waterdrop® na obchodné alebo iné komerčné účely.

Požiadavka na registráciu
Na využívanie služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration App sa od Používateľa vyžaduje, aby sa zaregistroval poskytnutím určitých základných informácií (napríklad meno, vek, pohlavie, obľúbená farba).

Na využívanie špeciálnych funkcií aplikácie waterdrop® Hydration (napr. zbieranie bodov Klubu waterdrop®) musí byť Používateľ tiež členom Klubu waterdrop® (pozri bod 5.3 nižšie).

 

3. Bezplatné služby a online obchod
Používanie aplikácie waterdrop® Hydration a služieb waterdrop® je bezplatné, okrem prípadov, keď je výslovne uvedené, že je spoplatnené.

Aplikácia waterdrop® Hydration ponúka aj priamy prístup do online obchodov prevádzkovaných na webovej stránke waterdrop.sk (ďalej len "internetový obchod waterdrop®"). Používanie internetového obchodu waterdrop® sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov.

 

4. Zdravotné poradenstvo
Všetky vyhlásenia, hodnoty a iné informácie vytvorené alebo zobrazené pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration predstavujú len odporúčania a nešpecifické priemerné hodnoty, ktoré sa môžu v konkrétnom prípade odchýliť - a to aj výrazne - na základe identity Používateľa a konkrétnych okolností Používateľa.

Každý Používateľ je zodpovedný za to, aby venoval pozornosť signálom vlastného tela, individuálnej pohode a potrebám. Tie musia mať vždy absolútnu prednosť pred odporúčaniami uvedenými pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration.

Odporúčania zobrazené pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration App vychádzajú z odporúčaní a referenčných hodnôt pre spotrebu vody, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (pozri EFSA, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water z 25. 3. 2010, dostupné na https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1459). waterdrop® sa snaží (ale nezaručuje) odporúčania neustále prispôsobovať aktuálnemu prevládajúcemu stavu výskumu.

Nenahrádza lekárske poradenstvo / výživu alebo fitnes poradenstvo: Ponúkaná služba a informácie poskytované v rámci aplikácie waterdrop® Hydration nie sú lekárskym poradenstvom ani výživovým alebo fitness poradenstvom, ani ich nenahrádzajú.

Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť waterdrop® neposkytuje Používateľovi žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa dosiahnutia akýchkoľvek hydratačných alebo iných cieľov, ktoré Používateľ sleduje prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration.

Spoločnosť waterdrop® nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek (zdravotné alebo fyzické) škody alebo poškodenia, ktoré vzniknú Používateľovi v dôsledku používania aplikácie waterdrop® Hydration App alebo v súvislosti s ňou.

 

5. Proces využívania
Na používanie aplikácie waterdrop® Hydration musí používateľ dodržiavať nasledujúce pokyny:

5.1 Inštalácia a prevádzka aplikácie
Používateľ si môže stiahnuť a nainštalovať aplikáciu waterdrop® Hydration prostredníctvom trhov (obchodov) prevádzkovaných poskytovateľmi tretích strán, ako napríklad Google Play Store (poskytovateľ tretej strany: Google) alebo App Store (poskytovateľ tretej strany: Apple). Upozorňujeme, že Používateľ môže byť tiež povinný dodržiavať podmienky alebo usmernenia príslušného poskytovateľa tretej strany. Aplikáciu waterdrop® Hydration je možné nainštalovať a používať na mobilných telefónoch (s operačným systémom Android a iOS), tabletoch a iných mobilných zariadeniach. Aplikácia waterdrop® Hydration funguje správne len s aktuálnymi operačnými systémami. V ideálnom prípade by mala byť vždy nainštalovaná aktuálna verzia operačného systému.

5.2 Súhlas s podmienkami
Po dokončení procesu inštalácie musí používateľ vyhlásiť, že súhlasí s týmito podmienkami. Tým sa uzatvára zmluva medzi spoločnosťou waterdrop® a Používateľom.

5.3 Registrácia
Ak chce Používateľ používať aplikáciu waterdrop® Hydration, musí sa raz zaregistrovať a poskytnúť o sebe určité základné informácie (napríklad meno, vek, pohlavie, obľúbenú farbu). Používateľ sa potom môže kedykoľvek znovu prihlásiť prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration. Používatelia majú tiež možnosť prihlásiť sa pomocou svojho konta v Klube waterdrop® a využívať ďalšie funkcie aplikácie waterdrop® Hydration. Klubové konto waterdrop® je kombinácia e-mailovej adresy a hesla, ktorú Používateľ používa na webovej stránke waterdrop®. Ak Používateľ ešte nemá účet waterdrop® Klub, môže si ho otvoriť priamo prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration alebo na webovej stránke.

5.4 Poznámky k optimálnemu používaniu aplikácie
Používanie aplikácie waterdrop® Hydration a služieb waterdrop® je na vlastné riziko používateľa. Vždy je potrebné dodržiavať zdravotné odporúčania uvedené v bode 4. V záujme optimalizácie používania aplikácie waterdrop® Hydration App a dosiahnutia zmysluplných výsledkov musí Používateľ poskytnúť presné, aktuálne a úplné informácie o sebe a svojich pitných návykoch. Odporúčania sú generované aplikáciou waterdrop® Hydration na základe informácií poskytnutých Používateľom.

5.5 Odinštalovanie aplikácie waterdrop® Hydration
Odinštalovaním aplikácie waterdrop® Hydration Používateľ nenávratne stratí všetok obsah uložený alebo zadaný v aplikácii waterdrop® Hydration. Odinštalovaním aplikácie waterdrop® Hydration sa nevymaže účet waterdrop®.

 

6. Bezpečnostné opatrenia
Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla týkajúceho sa aplikácie waterdrop® Hydration alebo účtu waterdrop®.

Používateľ je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú na jeho mobilnom zariadení v súvislosti s aplikáciou waterdrop® Hydration. waterdrop® sa snaží (ale nezaručuje) prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu Používateľov pred neoprávneným prístupom.

Používateľ je povinný okamžite informovať spoločnosť waterdrop® o akomkoľvek neoprávnenom použití alebo inom porušení bezpečnosti.

 

7. Zodpovednosť za obsah vytvorený používateľom
Používateľ je zodpovedný za všetky informácie, údaje, texty, softvér, správy, príspevky, značky a iné materiály, ktoré sprístupní pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration ("obsah").

Spoločnosť waterdrop® môže podľa vlastného uváženia obsah v aplikácii waterdrop® Hydration kontrolovať, monitorovať, skrývať, odmietnuť alebo vymazať, prípadne vymazať Obsah, ktorý porušuje podmienky zmluvy alebo je inak nevhodný.

Spoločnosť waterdrop® za žiadnych okolností nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo z akéhokoľvek obsahu, alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikla v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu zobrazeného prostredníctvom aplikácie waterdrop® Hydration.

Obsah nepodlieha žiadnym iným záväzkom dôvery zo strany spoločnosti waterdrop® ako tým, ktoré sú uvedené v ustanoveniach o ochrane údajov, a spoločnosť waterdrop® nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zverejnenie akéhokoľvek obsahu poskytnutého Používateľom.

 

8. Práva na používanie a chránený obsah
Aplikácia waterdrop® Hydration je určená výlučne na osobné použitie používateľa a nie na obchodné alebo komerčné účely.

Aplikácia waterdrop® Hydration, softvér používaný v súvislosti s aplikáciou waterdrop® Hydration a všetky služby a obsah poskytovaný v súvislosti s aplikáciou waterdrop® Hydration vrátane dizajnu aplikácie, všetkých textov, grafiky, počítačových programov a iných sprístupnených diel (spoločne ďalej len "chránený obsah") sú chránené autorským právom alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Rozmnožovanie, distribúcia, sprístupňovanie, spracovanie a akékoľvek iné existujúce alebo budúce úkony používania a/alebo využívania Chráneného obsahu vyhradené autorovi sú povolené len s výslovným súhlasom oprávnenej strany. Používateľ nezískava k Chránenému obsahu žiadne práva.

V rozsahu potrebnom na zmluvné používanie aplikácie waterdrop® Hydration udeľuje spoločnosť waterdrop® Používateľovi osobné, odvolateľné, neprevoditeľné, nesublicencovateľné a nevýhradné právo na používanie aplikácie waterdrop® Hydration. Aby sa predišlo pochybnostiam, Používateľ nie je oprávnený šíriť alebo verejne sprístupňovať obsah aplikácie waterdrop® Hydration App. Právo na používanie zaniká ukončením zmluvy s Používateľom (pozri článok 11).

 

9. Zodpovednosť
Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou waterdrop® v aplikácii waterdrop® Hydration App sú starostlivo vybrané a považujú sa za spoľahlivé. Napriek tomu spoločnosť waterdrop® nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich presnosť, úplnosť a/alebo aktuálnosť (okrem prípadov úmyslu a hrubej nedbanlivosti).

Spoločnosť waterdrop® nezodpovedá (okrem prípadov úmyslu a hrubej nedbanlivosti) za škody (vrátane následných škôd alebo ušlého zisku), ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s aplikáciou waterdrop® Hydration alebo informáciami či službami v nej ponúkanými, ani za poruchy online systému vrátane nesprávneho prenosu údajov alebo za dočasnú alebo trvalú nedostupnosť prístupu.

 

10. Zmeny a doplnenia
Spoločnosť waterdrop® si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a/alebo upravovať tieto podmienky. Používateľ o tom bude včas a vhodnou formou informovaný.

 

11. Trvanie
Podmienky dohodnuté medzi používateľom a spoločnosťou waterdrop® platia - s prihliadnutím na bod 10 (zmeny a doplnky) - až do ukončenia zmluvy s Používateľom.

 

12. Ukončenie zmluvy, právo blokovať a odmietnuť plnenie

12.1 Ukončenie zmluvy s Používateľom
Používateľ má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu vypovedať používateľskú zmluvu. Používateľská zmluva sa automaticky ukončí vymazaním alebo deaktiváciou aplikácie waterdrop® Hydration z mobilného zariadenia (smartfónu).

Spoločnosť waterdrop® je tiež oprávnená vypovedať používateľskú zmluvu bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou, a to písomným oznámením Používateľovi.

12.2 Právo na zablokovanie, odmietnutie plnenia
Ak má spoločnosť waterdrop® dôvodné podozrenie, že Používateľ pri používaní aplikácie waterdrop® Hydration alebo inej služby ponúkanej spoločnosťou waterdrop® porušuje tieto Podmienky alebo iné podmienky, na ktorých je založený vzťah poskytovania služieb, má spoločnosť waterdrop® právo okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať alebo zrušiť dotknutého Používateľa a s ním spojené konto waterdrop® a odmietnuť súčasné alebo budúce využívanie služieb ponúkaných spoločnosťou waterdrop®. Týmto sa považuje za ukončenú aj zmluva s Používateľom.

12.3 Vymazanie údajov Používateľa
Vymazaním aplikácie waterdrop® Hydration z mobilného zariadenia používateľ nenávratne stráca všetok obsah a služby, ktoré zverejnil v aplikácii waterdrop® Hydration.

 

13. Záverečné ustanovenia
13.1 Doložka o oddeliteľnosti
Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným vcelku alebo sčasti, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení. Neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa nahradí platným alebo vymáhateľným ustanovením, ktoré je z ekonomického hľadiska najbližšie neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.

13.2 Uplatniteľné právo
Medzi zmluvnými stranami sa uplatňuje výlučne rakúske právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

13.3 Súdna právomoc
Pre všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok a v súvislosti s nimi sa dohodla výlučná príslušnosť príslušného súdu v meste Vienna Innere Stadt, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

13.4 Možnosť uskladnenia a nahliadnutia do textu zmluvy
Tieto Podmienky si môže používateľ kedykoľvek pozrieť na adrese en.waterdrop.com/terms-conditions-app.